Lưu trữ thẻ: phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử hiện nay không còn là một khái niệm mới với nhiều doanh nghiệp, đó là yêu cầu bắt buộc với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu kê khai bảo hiểm xã hội đối với  Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việc kê khai bảo hiểm […]

Kê khai bảo hiểm xã hội – Thông tin nhân sự

Đối với một số đơn vị tổ chức có những phòng ban hoặc dự án do đơn vị hoặc tô chức tạo ra để thực hiện đề án mà trong phần mềm kê khai bảo hiểm chưa có sẵn các bạn muốn tạo ra để dễ quản lý vậy trước tiên phải tạo mới các […]