Lưu trữ thẻ: gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Kê khai bảo hiểm xã hội – Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Phần mềm kê khai bảo hiểm hỗ trợ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Mục đích của phần này là để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, công nhân, viên chức trong các đơn vị, doanh nghiệp. Khi có yêu cầu của đơn vị Bảo hiểm các tổ chức, doanh […]