Trích lục nội dung chính công văn số 625/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam

Trích lục nội dung chính công văn số 625/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam

Vừa qua BHXH Việt Nam đã ra công văn Số: 625/BHXH-CSXH V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

BHXH VNPT tổng hợp lại những nội dung chính trong công văn 625/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam ngày 01/03/2017

1. Tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non

BHXH tỉnh căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH và Công văn số 2102/BHXH-CSXH để tổ chức thực hiện.

Trường hợp đưc tính bổ sung thời gian làm giáo viên, hiệu trưởng trường mầm non trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH thì mức hưởng được tính từ khi người lao động nghỉ việc hưng BHXH. Việc truy lĩnh chênh lệch tiền lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận được thực hiện theo quy định của chính sách từng thời kỳ (không bao gồm tiền lãi).

2. Đối với người lao động đã đưc giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày 12/01/2015

Bãi bỏ tại Mục này nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2102/BHXH-CSXH “người lao động đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung nêu trên (ngày 12/01/2015) thì không xem xét giải quyết lại” kể từ ngày 10/6/2015 để thống nhất với nội dung hướng dẫn tại Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH.

3. Điều chỉnh lương hưu đối vi giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở mà có thi gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995 nhưng trong hồ sơ hưu trí không thể hiện thời gian này

BHXH tỉnh căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 404/LĐTBXH-BHXH Công văn số 3220/BHXH-CSXH và nội dung hướng dẫn về hồ sơ làm căn cứ xem xét tính thời gian làm giáo viên mầm non trước ngày 01/01/1995 nêu tại Công văn số 2102/BHXH-CSXH để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995.

4. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Công nghệ thông tin căn cứ quy định của chính sách, hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và tại văn bản này để điều chỉnh các phần mềm liên quan đến tính hưởng các chế độ BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với người lao động; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm VNPT BHXH đến BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

Đăng ký phần mềm BHXH VNPT để được cập nhật những thông tin mới nhất từ BHXH Việt Nam

Share this post